Vào ngày 7 tháng 2 năm 2022, Tòa Án đã thông qua Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên trong vụ kiện Babu và các đương sự, kiện Quận Alameda và cộng sự, Số hiệu vụ kiện tại Bắc California: 5:18-cv-07677. Vụ kiện Babu là một vụ kiện tập thể liên bang khó giải quyết liên quan đến những khía cạnh sau: dịch vụ chăm sóc và điều trị sức khỏe tâm thần tại Nhà Tù có được cung cấp đầy đủ không; có biện pháp ngăn ngừa tù nhân tự tử và thiết kế buồng giam có đảm bảo an toàn không; có xảy ra tình trạng lạm dụng sự cô lập của tù nhân không và tù nhân có đủ thời gian hoạt động bên ngoài buồng giam không; tù nhân có được tiếp cận các chương trình, dịch vụ và hoạt động đặc biệt dành cho những người bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần không; có kế hoạch xuất viện cho những tù nhân bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần không; có thực hiện các dàn xếp thỏa đáng trong các thủ tục xử lý kỷ luật và trong các vụ việc sử dụng vũ lực đã lên kế hoạch trước đối với những tù nhân bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần không; và có chấp hành các chính sách, thủ tục và thông lệ tổng thể liên quan đến COVID-19 thay mặt cho tất cả những tù nhân bị giam giữ trong Nhà Tù không.

Bạn là thành viên của tập thể này nếu bạn hiện đang bị giam giữ trong Nhà Tù Santa Rita. Vụ kiện Babu chỉ nhằm mục đích cải thiện các điều kiện trong Nhà tù và không đòi bồi thường thiệt hại về tiền bạc. Các tù nhân bị giam giữ trong Nhà Tù sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ kết quả của vụ kiện này. Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường nào đối với những thiệt hại về tiền bạc mà các thành viên trong tập thể có thể gặp phải, hoặc ảnh hưởng đến quyền hoặc khả năng yêu cầu lệnh đình quyền giam giữ.

Quận đã phối hợp làm việc với các luật sư của nhóm Nguyên Đơn để giải quyết những vấn đề phức tạp trong trường hợp này thông qua Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên. Tòa án đã chính thức thông qua Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên về vấn đề này sau khi tổ chức các phiên điều trần công khai. Hiện các bên đang làm việc với các Chuyên Gia Trung Lập để thực hiện và giám sát những thay đổi theo yêu cầu của Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên. Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên có thể có hiệu lực trong tối đa sáu năm kể từ ngày thông qua cuối cùng.

Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên nêu ra các điều kiện cụ thể trong Nhà Tù mà Quận đã đồng ý thay đổi và cách thức hoạt động của Nhà Tù trong tương lai. Các điều khoản chính của Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên bao gồm:

   1. Quận sẽ phải:

      a) Đảm bảo rằng các tù nhân trong Nhà Tù được chăm sóc sức khỏe tâm thần đầy đủ, bao gồm đảm bảo bố trí đủ nhân sự, thiết lập các cấp độ chăm sóc, lập kế hoạch điều trị cho các tù nhân đủ điều kiện, cung cấp dịch vụ điều trị và triển khai (các) Cơ Sở Trị Liệu để hỗ trợ thêm về sức khỏe tâm thần cho những người cần;

      b) Đảm bảo rằng các tù nhân trong Nhà Tù được cung cấp đủ thời gian hoạt động bên ngoài buồng giam mỗi ngày, bao gồm thiết lập quy trình để tăng đáng kể lượng thời gian sinh hoạt ngoài buồng giam trong phạm vi Nhà Tù trong vòng ba tháng kể từ ngày có hiệu lực. Nhà Tù sẽ tiếp tục tăng số lượng thời gian sinh hoạt ngoài buồng giam cho đến khi Nhà Tù đạt đến thời gian sinh hoạt ngoài buồng giam tối thiểu mới được quy định trong Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên mà sẽ cung cấp ít nhất: 14 giờ sinh hoạt ngoài buồng giam mỗi tuần cho những tù nhân ở trong Khu Hạn Chế, Tái Thiết Lập Trạng Thái Cá Nhân (Bước 1); 21 giờ sinh hoạt ngoài buồng giam mỗi tuần cho những tù nhân ở trong Khu Hạn Chế, Tái Thiết Lập Trạng Thái Tập Thể (Bước 2); và 28 giờ sinh hoạt ngoài buồng giam mỗi tuần đối với những tù nhân ở trong khu nhà giam Chung. Những tù nhân sống trong môi trường hạn chế nhất tại Cơ Sở Trị Liệu sẽ được cung cấp ít nhất 28 giờ sinh hoạt ngoài buồng giam mỗi tuần và những tù nhân sống trong các cơ sở chuyển tiếp, ít hạn chế hơn tại Cơ Sở Trị Liệu sẽ được cung cấp ít nhất 35 giờ sinh hoạt ngoài buồng giam mỗi tuần;

      c) Thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa hành vi tự sát và tự làm hại bản thân trong Nhà Tù, bao gồm hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng các buồng giam đảm bảo an toàn và giới hạn thời gian giam giữ tù nhân không quá 8 giờ (sẽ giảm xuống còn không quá 4 giờ sau khi xây dựng các phòng giam ngăn ngừa tự sát), cũng như thực hiện các thủ tục và đánh giá để xác định những tù nhân có nguy cơ khi được đưa đến Nhà Tù;

      d) Đảm bảo rằng các tù nhân bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần có thể tiếp cận các chương trình và dịch vụ tại Nhà Tù và đảm bảo rằng những chương trình đó được cung cấp trong suốt thời gian bị giam giữ tại Nhà tù, phù hợp với mức độ phân loại của họ;

      e) Triển khai một hệ thống phân loại mới nhằm hạn chế việc sử dụng và thời gian ở trong khu hạn chế;

      f) Thay đổi các chính sách và quy trình Sử Dụng Vũ Lực của Nhà Tù và đào tạo tất cả cán bộ nhân viên; và

      g) Bổ nhiệm Thanh Tra Viên, chỉ định điều phối viên ADA và thành lập Hội Đồng Cố Vấn Tù Nhân.

   2. Các chuyên gia trung lập và Cố Vấn Tập Thể sẽ giám sát việc tuân thủ của Quận đối với Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên, kể cả việc đến thăm Nhà Tù vài lần trong năm. Sở Tư Pháp cũng sẽ có quyền ra vào Nhà Tù nhất định và quyền truy cập các tài liệu liên quan đến báo cáo điều tra ngày 22 tháng 4 năm 2021.

   3. Các bên có thể gửi bất kỳ tranh chấp nào lên Tòa Án về việc liệu Quận có tuân thủ Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên hay không.

   4. Luật sư của các tù nhân bị giam giữ trong Nhà Tù, hay còn được gọi là “luật sư cố vấn tập thể”, là Rosen Bien Galvan & Grunfeld LLP (RBGG). Bị Đơn phải trả các khoản phí và chi phí cho RBGG với số tiền là $2.150.000,00 đối với công việc đã thực hiện đến thời điểm hiện tại và phí giám sát cho luật sư mỗi năm trong suốt thời hạn có hiệu lực của Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên tuân theo các mức giới hạn được quy định trong Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên.

Bạn có thể đọc thông tin về tất cả những thay đổi này trong Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên. Bản sao hiện có sẵn trên bảng thông báo tại mỗi khu nhà giam và trên máy tính bảng của bạn. Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên cũng có sẵn: trực tuyến tại www.rbgg.com; bằng cách liên hệ với RBGG theo địa chỉ hoặc số điện thoại bên dưới; bằng cách truy cập hồ sơ của Tòa Án về vụ kiện này thông qua hệ thống Truy Cập Công Khai Biên Bản Điện Tử của Tòa Án (PACER) của Tòa án tại https://pacer.uscourts.gov/; hoặc bằng cách ghé đến bất kỳ văn phòng Thư Ký Tòa Án nào thuộc Tòa Án Khu Vực Hoa Kỳ đối với Khu Vực Bắc California trong khoảng thời gian từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày nghỉ của Tòa Án.

/ / /
/ / /

Bạn có thể liên hệ với Cố vấn tập thể theo thông tin:

Jeffrey Bornstein
Kara Janssen
Rosen Bien Galvan & Grunfeld LLP
101 Mission Street, Sixth Floor
San Francisco, CA 94105
SantaRita@rbgg.com
415-433-6830 (dịch vụ người nghe trả tiền cước được chấp nhận)