THÔNG BÁO THA THUN DÀN XP V KIN THAY MT TP TH
ĐỂ GII QUYT TÌNH TRNG/ĐIU KIN TI NHÀ TÙ SANTA RITA

Đã đạt được dàn xếp theo đề xuất trong vụ kiện Babu và cng s, kin Qun Alameda và cng s, Bắc California Số: 5:18-cv-07677.  Vụ kiện Babu là một vụ kiện tập thể liên bang khó giải quyết liên quan đến những khía cạnh sau: dịch vụ chăm sóc và điều trị sức khỏe tâm thần tại Nhà Tù có được cung cấp đầy đủ không; có biện pháp ngăn chặn tù nhân tự tử và thiết kế buồng giam có đảm bảo an toàn không; có xảy ra tình trạng lạm dụng sự cô lập của tù nhân không và tù nhân có đủ thời gian hoạt động bên ngoài buồng giam không; tù nhân có được tiếp cận các chương trình, dịch vụ và hoạt động đặc biệt dành cho những người bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần không; có kế hoạch xuất viện cho những tù nhân bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần không; có thực hiện các dàn xếp thỏa đáng trong các thủ tục xử lý kỷ luật và trong các vụ việc sử dụng vũ lực đã lên kế hoạch trước đối với những tù nhân bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần không; và có chấp hành các chính sách, thủ tục và thông lệ tổng thể liên quan đến COVID-19 thay mặt cho tất cả những tù nhân bị giam giữ trong Nhà Tù không.  Quý vị là đối tượng thuộc tầng lớp này nếu quý vị hiện đang bị giam giữ trong Nhà Tù Santa Rita. 

Vụ kiện Babu chỉ nhằm mục đích cải thiện các điều kiện trong Nhà Tù, chứ không đòi bồi thường thiệt hại về tiền bạc.  Các tù nhân bị giam giữ trong Nhà Tù sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ kết quả của vụ kiện này.  Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên theo đề xuất cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại nào về tiền bạc mà các đối tượng thuộc tầng lớp này có thể có, và cũng không ảnh hưởng đến quyền của quý vị hoặc khả năng quý vị thỉnh cầu xin lệnh đình quyền giam giữ

Chính quyền Quận hợp tác với các luật sư thay mặt nhóm Nguyên Đơn để giải quyết các vấn đề phức tạp trong vụ kiện này thông qua Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên.  Tòa Án đã sơ bộ thông qua Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên trong vấn đề này.  Thông báo này gii thích Phán Quyết Đồng Thun Đôi Bên theo đề xut, cách thc xem xét và trình bày vi tòa án v vic quý v cho rng Phán Quyết Đồng Thun Đôi Bên này có công bng hay không.

Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên nêu ra các điều kiện cụ thể trong Nhà Tù mà Quận đã đồng ý thay đổi và cách thức hoạt động của Nhà Tù trong tương lai.  Các điều khoản chính của Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên bao gồm những điều sau đây:

  1. Quận sẽ phải:
  2. Đảm bảo rằng các tù nhân trong Nhà Tù được chăm sóc sức khỏe tâm thần đầy đủ, bao gồm đảm bảo bố trí đủ nhân sự, thiết lập các cấp độ chăm sóc, lập kế hoạch điều trị cho các tù nhân đủ điều kiện, cung cấp dịch vụ điều trị và triển khai (các) Cơ Sở Trị Liệu để hỗ trợ thêm về sức khỏe tâm thần cho những người cần;
  3. Đảm bảo rằng các tù nhân trong Nhà Tù được cung cấp đủ thời gian hoạt động bên ngoài buồng giam mỗi ngày, bao gồm thiết lập quy trình để tăng đáng kể lượng thời gian sinh hoạt ngoài buồng giam trong phạm vi Nhà Tù trong vòng ba tháng kể từ ngày có hiệu lự Nhà Tù sẽ tiếp tục tăng số lượng thời gian sinh hoạt ngoài buồng giam cho đến khi Nhà Tù đạt đến thời gian sinh hoạt ngoài buồng giam tối thiểu mới được quy định trong Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên mà sẽ cung cấp ít nhất: 14 giờ sinh hoạt ngoài buồng giam mỗi tuần cho những người ở trong Nơi Ở Hạn Chế, Tái Tạo Trạng Thái Một Mình (Bước 1); 21 giờ sinh hoạt ngoài buồng giam mỗi tuần đối với những người ở trong Nơi Ở Hạn Chế, Tái Tạo Trạng Thái Cùng Nhau (Bước 2); và 28 giờ sinh hoạt ngoài buồng giam mỗi tuần đối với những người ở trong nhà giam chung.  Những tù nhân sống trong môi trường hạn chế nhất tại Đơn Vị Nhà Ở Trị Liệu sẽ được cung cấp ít nhất 28 giờ sinh hoạt ngoài buồng giam mỗi tuần và những tù nhân sống trong các đơn vị chuyển tiếp, ít hạn chế hơn tại Đơn Vị Nhà Ở Trị Liệu sẽ được cung cấp ít nhất 35 giờ sinh hoạt ngoài buồng giam mỗi tuần;
  4. Thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tù nhân tự tử và tự làm hại bản thân trong Nhà Tù, bao gồm hạn chế nghiêm ngặt việc sử dụng các buồng giam an toàn và giới hạn đưa tù nhân vào các buồng giam đó không quá 8 giờ (sẽ giảm xuống còn không quá 4 giờ sau khi xây dựng các buồng giam chống tự sát), và thực hiện các thủ tục và đánh giá để xác định những tù nhân có rủi ro khi được đưa đến Nhà Tù;
  5. Đảm bảo rằng những tù nhân bị khuyết tật về sức khỏe tâm thần có thể tiếp cận các chương trình và dịch vụ tại Nhà Tù và đảm bảo rằng các chương trình đó được cung cấp trong suốt thời gian tù nhân ở Nhà Tù, phù hợp với phân loại của họ; và
  6. Triển khai hệ thống phân loại mới hạn chế việc sử dụng và thời gian ở trong nơi ở hạn chế.
  7. Các chuyên gia trung lập và Cố Vấn Tập Thể sẽ giám sát việc tuân thủ của Quận đối với Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên. Sở Tư Pháp cũng sẽ có quyền tiếp cận nhất định vào Nhà Tù và các tài liệu liên quan đến báo cáo điều tra ngày 22 tháng 4 năm 2021.
  8. Các bên có thể gửi bất kỳ tranh chấp nào lên Tòa Án về việc liệu Quận có tuân thủ Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên hay không.
  9. Luật sư đại diện cho những tù nhân bị giam giữ trong Nhà Tù, còn được gọi là “nhóm luật sư vụ kiện”, là Rosen Bien Galvan & Grunfeld LLP (RBGG). Nhóm luật sư vụ kiện sẽ đề nghị Tòa Án yêu cầu Bị Đơn trả chi phí và phí luật sư của họ. Nếu được Tòa Án chấp thuận, Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên yêu cầu Bị Đơn phải trả các khoản phí và chi phí cho RBGG với số tiền là $2.150.000,00 cho công việc đã thực hiện đến thời điểm hiện tại và cũng yêu cầu Quận phải trả phí giám sát cho luật sư mỗi năm trong suốt thời hạn có hiệu lực của Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên tuân theo các mức giới hạn được quy định trong Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên.

Quý vị có thể đọc về tất cả những thay đổi này trong Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên. Bản sao của Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên có trong tập hồ sơ ở mỗi đơn vị nhà ở.  Quý vị cũng có thể xem Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên trên máy tính bảng của mình. 

Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên và các thông tin giải thích khác về vụ kiện được đăng tải trực tuyến tại https://rbgg.com/santa-rita-consent-decree/; bằng cách liên hệ với Nhóm Luật Sư Vụ Kiện theo địa chỉ hoặc số điện thoại bên dưới; hoặc bằng cách truy cập sổ ghi án của Tòa Án trong vụ kiện này thông qua Hệ Thống Truy Cập Công Khai Hồ Sơ Điện Tử (PACER) của Tòa Án tại https://pacer.uscourts.gov/; hoặc bằng cách đến bất kỳ văn phòng nào của Thư Ký Tòa Án cho Tòa Án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận Bắc California từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ ngày nghỉ của Tòa Án.

 

Jeffrey Bornstein

Kara Janssen
Rosen Bien Galvan & Grunfeld LLP
101 Mission Street, Sixth Floor
San Francisco, CA 94105
(415) 433-6830 (chấp nhận dịch vụ gọi điện người nghe trả tiền)

VUI LÒNG KHÔNG GỌI ĐIỆN THOẠI ĐẾN TÒA ÁN HOẶC VĂN PHÒNG CỦA THƯ KÝ TÒA ÁN ĐỂ HỎI VỀ VIỆC DÀN XẾP

Tòa án sẽ tổ chức một buổi điều trần về tính công bằng của việc dàn xếp này vào ngày 19 tháng 1 năm 2022, lúc 1:00 chiều thông qua hình thức họp trực tuyến trên Zoom, với sự hiện diện của Thẩm Phán Tòa Án Hoa Kỳ đáng kính Nathanael Cousins tại Tòa Án Quận Hoa Kỳ, Bắc California, Tòa Án San Jose, Phòng Xử Án 5 – 4th Floor, 280 South 1st Street, San Jose, CA 95113.  Ngày tổ chức buổi điều trần phê duyệt cuối cùng này có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm cho đối tượng thuộc Tầng Lớp. 

Nếu quý vị không cho rằng việc dàn xếp là công bằng, quý vị có thể gửi thư cho Tòa Án, còn được gọi là “phản đối”, và Tòa Án sẽ xem xét ý kiến của quý vị khi quyết định có thông qua Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên hay không.  Tòa Án chỉ có thể chấp thuận hoặc từ chối Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên.  Tòa Án không thể thay đổi các điều khoản của Phán Quyết Đồng Thuận Đôi Bên.

Mọi phản đối phải nêu tên vụ kiện, Babu và cng s, kin Qun Alameda và cng s và số hiệu vụ kiện, Bắc California Số 5:18-cv-07677, cũng như tên, địa chỉ và chữ ký của quý vị.  Mọi phản đối có thể được gửi trực tiếp tại bất kỳ địa điểm nào của Tòa Án Quận Hoa Kỳ thuộc Bắc California không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2021 hoặc gửi qua đường bưu điện.  Nếu gửi qua đường bưu điện, phản đối của quý vị phải được đóng dấu bưu điện không muộn hơn ngày 31 tháng 12 năm 2021 và được gửi đến địa chỉ sau:

Clerk of the Court
United States District Court
Northern District of California
280 South 1st Street
San Jose, CA 95113