ABISO NG PAG-AREGLO NG MGA MIYEMBRO NG GRUPO UPANG TUGUNAN ANG MGA KUNDISYON SA PIITAN NG SANTA RITA

Ang pinanukalang pag-areglo ay umabot na sa Babu, et al., v. County of Alameda, et al., N.D. Cal. No. 5:18-cv-07677.  Ang Babu case ay isang pederal na paghahabla ng mga miyembro ng grupo na humihiling ng: pinahusay na pangangalaga sa kalusugan pangkaisipan at paggamot sa Piitan; pagsugpo sa pagpapakamatay at paggamit ng mga ligtas na selda; labis na paggamit ng pagbubukod at kasapatan sa oras sa labas ng selda; access sa mga programa, serbisyo at mga aktibidad lalo na sa mga taong may kapansanan sa kalusugan ng isip; pagpaplano sa pagpapalabas sa mga taong may kapansanan sa pag-iisip; kasapatan sa akomodasyon sa pandisiplinang mga paglilitis at paunang plano sa paggamit ng puwersa na mga insidente sa mga taong may kapansanan sa kalusugan ng isip; at ang pangkalahatang patakaran, pamamaraan, at kasanayan may kaugnayan sa COVID-19 sa ngalan ng lahat ng taong nakakulong sa Piitan ng Santa Rita.  

Ang Babu case ay tungkol lamang sa pagpapahusay ng mga kundisyon ng Kulungan at hindi humihingi ng pera para sa danyos. Walang sinumang nakakulong sa Piitan ang tatanggap ng anumang pera bilang resulta ng paglilitis na ito.  Hindi rin nagbibigay ng anumang paghahabol para sa pera dahil sa danyos ang panukalang Pahintulot na Kautusan na maaaring mayroon ang mga miyembro ng grupo, o nakakaapekto sa inyong karapatan o kakayahan na humiling ng kasulatan ng utos ng hukuman.

Ang County ay nakipagtulungang mabuti sa mga abugado para sa grupo ng Nagsasakdal upang lutasin ang mahihirap na isyu sa kasong ito sa pamamagitan ng Pahintulot na Kautusan. Una nang inaprubahan ng Korte ang Pahintulot na Kautusan sa usaping ito. Ipinaliliwanag ng abisong ito ang panukalang Pahintulot na Kautusan, paano mo ito nakikita, at kung paano mo sasabihin sa korte kung sa tingin mo ay patas ito.

Binabalangkas ng Pahintulot na Kautusan ang partikular na mga kundisyon sa Piitan na napagkasunduan ng County na ayusin at kung paano patatakbuhin ang Piitan sa hinaharap. Kabilang sa mga pangunahing tuntunin ng Pahintulot na Kautusan ang mga sumusunod:

  1. Kailangan ng County na:
  2. Tiyakin na ang mga tao sa Piitan ay tumatanggap ng sapat na pangangalaga sa kalusugan ng isip, kabilang ang pagtiyak na may sapat na tauhan, nagtatatag ng mga antas ng pangangalaga, gumagawa ng mga planong paggagamot para sa mga karapat-dapat na indibidwal, pagbibigay ng mga serbisyong paggagamot, at pagpapatupad ng (mga) Yunit na Pabahay sa Pagpapagaling upang magbigay ng karagdagang tulong sa pangangalaga ng isip sa mga taong nangangailangan nito;
  3. Tiyakin na ang mga tao Tao sa Piitan ay inaalok ng sapat na oras sa labas ng selda bawat araw, kabilang proseso para sa patuloy na dumadaming bilang ng oras sa labas ng selda na iniaalok ng Piitan sa loob ng tatlong buwan ng petsa ng pagkakaroon ng bisa. Ang Piitan ay patuloy na magdaragdag ng bilang ng iniaalok na oras sa labas ng selda hanggang ang Piitan ay umabot sa bagong minimum na oras sa labas ng selda na itinakda ng Pahintulot na Kautusan na mag-aalok ng: 14 oras sa labas ng selda kada linggo para sa mga tao sa Housing, Recreate Alone Status (Hakbang 1); 21 oras sa labas ng selda kada linggo para sa mga tao sa Restrictive Housing, Recreate Together Status (Hakbang 2); at 28 oras sa labas ng selda kada linggo para sa mga tao sa nakaseldang pabahay para sa Pangkalahatang Populasyon. Ang mga indibidwal na nakatira sa pinakamahigpit na pabahay sa loob ng mga Yunit ng Pabahay sa Paggagamot ay aalukin nang 28 oras man lamang sa labas na selda kada linggo at ang mga taong nakatira sa hindi gaanong pinaghihigpitan, transisyonal na mga yunit sa loob ng mga Yunit ng Pabahay sa Paggagamot ay aalukin nang 35 oras man lang sa labas ng selda kada linggo;
  4. Magsagawa ng mga hakbang upang masugpo ang pagpapakamatay at pananakit sa sarili sa loob ng mga Piitan, kabilang ang labis na pagbabawas sa paggamit ng mga ligtas na selda at paglilimita sa paglalagay sa mga ito nang hindi lalampas sa 8 oras (na higit na mababawasan nang hindi lalampas sa 4 na oras pagkatapos ng pagtatayo ng mga selda kontra sa pagpapakamatay), at pagpapatupad ng mga pamamaraan at pagtatasa upang kilalanin ang mga indibidwal na nasa panganib sa oras ng pagdating sa Piitan;
  5. Tiyakin na ang mga indibidwal na may mga kapansanan sa kalusugan ng isip ay makakakuha ng mga programa at serbisyo sa Piitan at tiyakin na ang mga programang ito ay inaalok sa buong Piitan, alinsunod sa kanilang mga uri; at
  6. Magpatupad ng bagong sistema ng pag-uuri na naglilimita sa paggamit at tagal ng pinaghihigpitang pabahay.
  7. Ang pinagsamang nyutral na mga dalubhasa at Tagapayo ng Grupo ay susubaybay sa pagsunod ng County sa Pahintulot na Kautusan. Ang Tanggapan ng Katarungan ay tatanggap din ng ilang access sa Piitan at mga dokumento ay kaugnayan sa ulat ng imbestigasyon noong Abril 22, 2021.
  8. Maaaring ibalik ng mga partido sa Korte ang anumang hindi pagkakasundo kung sumusunod ba ang County o hindi sa Pahintulot na Kautusan.
  9. Ang mga abugado para sa mga taong nakakulong sa Piitan, na kilala rin bilang “class counsel”, ay ang Rosen Bien Galvan & Grunfeld LLP (RBGG). Hihilingin ng class counsel sa Korte na bayaran ng mga Nagsasakdal ang kanilang bayarin at gastos sa abugado. Kapag inaprubahan ng korte, ang Pahintulot na Kautusan ay mag-uutos sa mga Nagsasakdal na bayaran ang bayarin at gastos sa halagang $2,150,000.00 para sa trabahong nagawa na at kailangang bayaran din ng County ang singil sa pagsubaybay sa mga abugado kada taon sa buong termino ng Pahintulot na Kautusan alinsunod sa kakayahang itinakda ng Pahintulot na Kautusan.

Maaari mong basahin ang tungkol sa lahat ng pagbabagong ito sa Pahintulot na Kautusan. Ang kopya ay makukuha sa isang binder sa bawat yunit na pabahay. Maaaring tingnan mo rin sa iyong tablet ang Pahintulot na Kautusan. 

Ang Pahintulot na Kautusan at iba pang nagpapaliwanag na impormasyon tungkol sa kaso ay available: online sa https://rbgg.com/santa-rita-consent-decree/; sa pamamagitan ng Class Counsel sa adres o numero ng telepono sa ibaba; o sa pag-access sa Court docket sa kasong ito sa pamamagitan ng Public Access ng Korte sa system ng Court Electronic Records (PACER) sa https://pacer.uscourts.gov/; o sa pamamagitan ng pagpunta sa alinmang opisina ng Clerk of the Court para sa United States District Court para sa Northern District of California sa pagitan ng 9:00 ng umaga at 4:00 ng hapon., Lunes hanggang Biyernes, hindi kabilang ang mga holiday ng Korte.

 

Jeffrey Bornstein

Kara Janssen
Rosen Bien Galvan & Grunfeld LLP
101 Mission Street, Sixth Floor
San Francisco, CA 94105
(415) 433-6830 (collect calls accepted)

HUWAG TAWAGAN SA TELEPONO ANG KORTE O ANG OPISINA NG KLERK PARA MAGTANONG TUNGKOL SA PAG-AREGLO

Ang Korte ay magdaraos ng pagdinig para sa pag-areglong ito sa Enero 19, 2022, sa 1:00 ng hapon. Sa pamamagitan ng Zoom webinar, bago ang Honorable Nathanael Cousins sa United States District Court, Northern District of California, San Jose Courthouse, Courtroom 5 – 4th Floor, 280 South 1st Street, San Jose, CA 95113.  Ang petsa ng huling pag-apruba na pagdinig ay maaaring baguhin nang walang karagdagang abiso sa Grupo. 

Kung sa tingin mo ay hindi patas ang pag-areglo, maaari kang sumulat sa Korte, na kilala rin bilang “pagtutol”, at isasaalang-alang ng Korte ang iyong puna kapag nagpapagpasyahan kung aaprubahan ang Pahintulot na Kautusan.  Maaari lamang aprubahan o tanggihan ng Korte ang Pahintulot na Kautusan.  Hindi mababago ng Korte ang mga tuntunin ng Pahintulot na Kautusan.

Anumang mga pagtutol ay dapat isama ang pangalan ng kaso na Babu, et al., v. County of Alameda, et al., at case number, N.D. Cal. No. 5:18-cv-07677, gayundin ang inyong pangalan, address, at pirma.  Ang mga pagtutol ay maaaring isumite sa pamamagitan ng pagsasampa sa mga ito nang personal saanmang lugar sa United States District Court para sa Northern District of California nang hindi lalampas sa Disyembre 31, 2021, o ipadala sa pamamagitan ng sulat.  Kung ipinadala sa pamamagitan ng sulat, ang inyong pagtutol ay dapat selyado nang koreo nang hindi lalampas sa Disyembre 31, 2021, at ipinadala sa sumusunod na adres:

Clerk of the Court
United States District Court
Northern District of California
280 South 1st Street
San Jose, CA 95113